Welsh Government logoWelsh Online Safety Project

We are partnering with Welsh Government to raise Online Safety standards in schools across Wales

Since April 2014, we have been working in partnership with Welsh Government to raise awareness of Online Safety issues amongst schools and colleges in Wales as well as to raise school standards in Wales when it comes to Online Safety policy and practice.

Over the past two years we have launched two major Online Safety tools for schools in Wales and travelled the length and the breadth of the country to deliver awareness events and training to school staff and Local Authority teams.

Through our collaboration with the Digital Learning Unit at Welsh Government schools in Wales can find all of our Online Safety news, articles, tips and resources available on the Hwb learning platform – in the Online Safety Zone.

 Some of the highlights of our work from these past two years are: 

   -  Launched 360 degree safe Cymru self-review tool to help schools in Wales assess and improve their Online Safety policy and practice. Launched in Sept 2014, by September 2016 78% of  schools in Wales have registered and are using the tool. Login to Hwb and find 360 degree safe Cymru in the top right hand corner

  -  Launched the Digital Literacy Resource (DLR) for Wales – a programme of lessons and
     supporting materials for all ages - from Foundation stage through to Key stage 4 and beyond -
     which develop essential digital literacy skills in learners that can be integrated within the
     existing school curriculum with flexibility. Search Digital Literacy on Hwb to find the resource

  -  Published a series of playlists on Hwb which focus on digital literacy topics such as online
     reputation, images and identity, copyright, relationships, sexting and more. Each topic includes
     a playlist for primary and secondary schools, an introductory playlist for teachers, and a
     resource for parents

  -  Delivered Online Safety training days in each local authority across Wales to raise awareness of
     e-Safety issues and promote 360 degree safe Cymru and the Digital Literacy Resource. We
     have ran nearly 60 days of training aimed at school staff, safeguarding teams, local authority  
     teams and governors

  -  Coordinated Safer Internet Day 2016 campaign in Wales – ran an app competition for young
      people for Safer Internet Day, and the two winning apps were published on the app stores on 
      the day

  -  Published a range of Online Safety advice and resources on the Hwb e-Safety Zone – including case
     studies, guidance for school professionals, tips for parents and young people, resources on
     the safe use of social media sites like Facebook, Snapchat, Instagram and Twitter and more

  -  Published a monthly bi-lingual newsletter – subscribe here
  -  Grown the eSafety_Wales Twitter account – please follow us here

To access our resources, articles, news and more visit the e-Safety Zone on Hwb.

» Fersiwn Cymraeg

Rydym yn bartneriaid gyda Llywodraeth Cymru i godi safonau e-Ddiogelwch mewn ysgolion ledled Cymru

Ers mis Ebrill 2014, bu Grid y De Orllewin ar gyfer Dysgu (SWGfL) yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o faterion e-Ddiogelwch ymysg ysgolion a cholegau yng Nghymru yn ogystal ag i godi safonau ysgolion yng Nghymru o ran polisi ac ymarfer e-Ddysgu.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi lansio dau o adnoddau e-Ddiogelwch mawr ar gyfer ysgolion yng Nghymru ac wedi teithio ar hyd a lled y wlad i gyflwyno digwyddiadau a hyfforddiant ymwybyddiaeth i staff ysgolion a thimau Awdurdodau Lleol.

Drwy’r cydweithredu rhyngom ag Uned Dysgu Digidol Llywodraeth Cymru gall ysgolion yng Nghymru ganfod ein holl newyddion, erthyglau awgrymiadau ac adnoddau e-Ddysgu sydd ar gael ar lwyfan dysgu'r Hwb - yn y Parth e-Ddiogelwch.

Dyma rai o uchafbwyntiau ein gwaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf:

  -  Lansiwyd y teclyn ‘360 degree safe Cymru’ i helpu ysgolion yng Nghymru i asesu a gwella eu
     polisïau a'u harferion e-Ddiogelwch. Cafodd ei lansio ym mis Medi 2014 ac erbyn Medi 2016 yr
     oedd 78% o ysgolion yng Nghymru wedi cofrestru ac yn defnyddio’r teclyn. Mewngofnodwch i
     Hwb a chewch hyd i 360 degree safe Cymru yn y gornel uchaf ar yr ochr dde

  -  Lansiwyd yr Adnodd Llythrennedd Digidol (DLR) ar gyfer Cymru – rhaglen o wersi a
     deunyddiau cefnogol i bob oed - o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4 a thu hwnt - sy’n
     datblygu sgiliau llythrennedd digidol hanfodol dysgwyr y gellir eu hintegreiddio yng
     nghwricwlwm presennol yr ysgol gyda hyblygrwydd. Chwiliwch am Lythrennedd Digidol ar yr
     Hwb i ganfod yr adnodd

  -  Cyhoeddwyd cyfres o Restrau Chwarae ar Hwb sy’n canolbwyntio ar bynciau llythrennedd
     digidol megis enw da ar-lein, delweddau a hunaniaeth, hawlfraint, perthnasoedd, secstio a
     mwy. Mae pob pwnc yn cynnwys rhestr chwarae ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, rhestr
     chwarae ragarweiniol i athrawon ac adnodd ar gyfer rhieni

  -  Cyflwynwyd diwrnodau hyfforddi e-Ddiogelwch ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru i godi
     ymwybyddiaeth o faterion e-Ddiogelwch  a hyrwyddo 360 degree safe Cymru a’r Adnodd
     Llythrennedd Digidol. Rydym wedi cynnal bron i 60 diwrnod o hyfforddiant wedi’i anelu at staff
     ysgolion, timau diogelu, timau llywodraeth leol a llywodraethwyr

  -  Cydlynwyd ymgyrch Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016’  
     <http://hwb.wales.gov.uk/safer-internet-day> yng Nghymru - cynhaliwyd cystadleuaeth apiau ar
     gyfer pobl ifanc i nodi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, a chyhoeddwyd y ddau
     ap buddugol yn yr ‘ap stores’ ar y diwrnod

  -  Cyhoeddwyd ystod o adnoddau  a chyngor e-Ddiogelwch ar yr Hwb Parth e-Ddiogelwch – gan
     gynnwys astudiaethau achos, canllawiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn ysgolion,
     awgrymiadau i rieni a phobl ifanc, adnoddau ar sut i ddefnyddio safleoedd cyfryngau
     cymdeithasol fel Facebook, Snapchat, Instagram a Twitter a mwy yn ddiogel

  -  Cyhoeddwyd cylchlythyr dwyieithog yn fisol – tanysgrifiwch yma

  -  Tyfwyd cyfrif Twitter eDdiogelwch Cymru – dilynwch ni yma os gwelwch yn dda

I gael gafael ar ein hadnoddau, ein herthyglau, newyddion a mwy ewch i’r Parth e-Ddiogelu ar Hwb.

 

Sign Up Now