Wales

» English

The UK Safer Internet Centre are coming to a venue near you. As part of its E-Safety Live tour around the UK on behalf of the UK Safer Internet Centre, the South West Grid for Learning is running a series of local esafety briefings in Wales, in partnership with WISE KIDS and the Welsh Government.

The 2-hour long sessions are FREE and are aimed at teachers and other professionals working with children and young people. They contain the latest about new online technologies and risks, esafety resources and sources of support as well as access to an online Resources area with template policies and useful links.

The sessions will also provide delegates with information about the NEW E-Safety and Awareness raising project in Wales, ran by South West Grid for Learning with the support of the Welsh Government, which will aim to improve esafety in Welsh schools. The project will create a dedicated Digital citizenship area on Hwb and adapt award-winning tools such as 360 degree safe and the Digital Literacy Curriculum for use by schools in Wales.

To reserve your place click on the link to register at the event in the table below. For further information, please contact us at esafety@swgfl.org.uk

» Cymraeg

Mae Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU (UK Safer Internet Centre) yn dod i leoliad yn agos i chi.
  • Ydych chi'n teimlo'n hyderus pan ddaw at faterion diogelwch ar-lein yn eich ysgol neu'ch sefydliad?
  • Fyddech chi'n hoffi gwybod beth i'w wneud os yw eich ysgol yn cael ei sôn amdano ar Facebook?
  • Ydych chi eisiau arweiniad am faterion sy'n ymwneud â chyfrif Twitter eich ysgol?
  • Ydych chi'n ymwybodol pa adnoddau sydd ar gael i'ch helpu cyflwyno e-ddiogelwch i'r dosbarth?
  • Oes gennych chi bryderon am fwlio seibr neu secstio?
Fel rhan o'i daith E-Safety Live o amgylch y DU ar ran Canolfan Rhyngrwyd mwy Diogel y DU, mae'r South West Grid for Learning yn rhedeg cyfres o sesiynau briffio e-ddiogelwch yng Nghymru, mewn partneriaeth gyda WISE KIDS a Llywodraeth Cymru.

Mae'r sesiynau dwy awr yma AM DDIM ac yn targedu athrawon a phobl broffesiynol eraill sydd yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Maent yn cynnwys y diweddaraf am dechnolegau ar-lein newydd a pheryglon, adnoddau e-ddiogelwch a ffynonellau cefnogaeth yn ogystal â mynediad i adran Adnoddau ar-lein gyda pholisïau templed a chysylltiadau defnyddiol.

Bydd y sesiynau hefyd yn darparu gwybodaeth am y prosiect E-ddiogelwch a chodi Ymwybyddiaeth yng Nghymru, sydd yn cael ei gynnal gan South West Grid for Learning gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, sydd yn bwriadu gwella e-ddiogelwch yn ysgolion Cymru. Bydd y prosiect yn creu ardal dinasyddiaeth Ddigidol un pwrpas ar Hwb ac addasu offer sydd eisoes wedi ennill gwobrau fel 360 degree safe a'r Cwricwlwm Llythrennedd Digidol i'w ddefnyddio gan ysgolion yng Nghymru

I neilltuo’ch lle, cliciwch ar y ddolen er mwyn cofrestru ar gyfer y digwyddiad yn y tabl isod. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn
esafety@swgfl.org.uk

Upcoming Briefings.
Location / Lleoliad Date / Dyddiad Time / Amser Register / Cofrestru
 
Charles Williams Primary
High Street
Caerleon
 
8th Nov 2016 9:30 - 11:30 Register Here
Maendy Primary
Wayfield Crescent
Northville
Cwmbran
8th Nov 2016 14:30 - 16:30 Register Here
Hi Tide Inn Portcawl 7th Nov 2016 14:30 - 16:30 To register, please email SCWDP@bridgend.gov.uk

Previous Briefings.
Location / Lleoliad Date / Dyddiad Time / Amser Register / Cofrestru
Ysgol Y Preseli, Sir Benfro 12th June 09.30 - 11.30 Event has happened
Casllwchwr Primary School, Swansea 12th June 13.30 - 15.30 Event has happened
Marshfield Primary School, Cardiff 13th June 09.30 - 11.30 Event has happened
Troedyrhiw Community Primary School 13th June 14.00 - 16.00 Event has happened
Ysgol David Hughes, Ynys Mon 14th June 09.30 - 11.30 Event has happened
Deeside College, Flintshire 14th June 14.00 - 16.00 Event has happened
Location / Lleoliad Date / Dyddiad Time / Amser Register / Cofrestru
Ysgol David Hughes, Ynys Mon 29th April 09.30 - 11.30 Event has happened
Erlas Centre, Wrexham 29th April 14.30 - 16.30 Event has happened
Location / Lleoliad Date / Dyddiad Time / Amser Register / Cofrestru
Troedyrhiw Community Primary School,
Merthyr Tydfil
1st May 09.30 - 11.30 Event has happened
Casllwchwr Primary School, Swansea 1st May 13.30 - 15.30 Event has happened
Location / Lleoliad Date / Dyddiad Time / Amser Register / Cofrestru
St David's Park, Carmarthen 23rd Sept 09.30 - 11.30 Event has happened
Canolfan Felinfach / Felinfach Campus 23rd Sept 14.00 - 16.00 Event has happened
Llanwern High School, Newport 24th Sept 09.30 - 11.30 Event has happened
Cardiff Metropolitan University 24th Sept 14.00 - 16.00 Event has happened
Llanwern High School, Newport 25th Sept 09.30 - 11.30 Event has happened
Location / Lleoliad Date / Dyddiad Time / Amser Register / Cofrestru
Pembrokeshire Archives, Haverfordwest April 27th 09.30 - 11.30 Event has happened
Johnstown, Carmarthen April 27th 13.00 - 15.00 Event has happened
Llanwern High School, Newport April 28th 9.30 - 11.30 Event has happened
Cardiff MET University, Cardiff April 28th 14.30 - 16.30 Event has happened
Llanbadrn Fawr, Aberystywth April 29th 09.30 - 11.30 Event has happened
Montgomery, Powys April 29th 14.30 - 16.30 Event has happened
Flintshire, North Wales April 30th 09.30 - 11.30 Event has happened
Anglesey, North Wales April 30th 14.30 - 16.30 Event has happened